Journal of Shaanxi Normal University(Natural Science Edition)

Chairman of Committee: CHENG Guangxu

Associate Chairman of Committee: DONG Zhibao, QU Shixian, LIU Zhongwen

Editor-in-Chief: LIU Zhongwen

Associate Editor-in-Chief: CHENG Qinjuan

Editorial Board Members:

WANG Xiaoming, LU Xinwei, TIAN Zhenjun, SHI Bing, BAI Kai, JI Guoxing, RE Wei, LIU Shengzhong, LIU Zhongwen, LIU Zonghuai, SUN Gennian, LI Yuhu, LI Yongming, LI Xingwei, LI Junyi, YANG Peng, YANG Xingbin, YANG Zupei, WU Jianhua, WU Xiaojun, ZHANG Jianmin, CHEN Xiaoming, CHEN Xinbing, LIN Shuyu, ZHOU Hongjun, QU Shixian, HE Xiping, XIA Haibin, GAO Ziwei, GUO Jianzhong, TANG Sanyi, CAO Rui, DONG Zhibao, CHENG Guangxu, CHENG Qinjuan, XIE Juanying, XUE Dong, XUE Dongqian